Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rešov

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
z v o l á v a m
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rešov, ktoré sa uskutoční dňa

15. decembra ( v pondelok) o 18,00 hod.
v zasadačke obecného úradu Rešov.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oboznámenie s výsledkami volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení.
4. Zloženie sľubu starostky a poslancov OZ.
5. Príhovor novozvolenej starostky obce.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ.
8. Zriadenie komisií, určenie náplne práce, voľba ich predsedov a členov.
9. Určenie platu starostky.
10. Diskusia
11. Záver.

Ing. Helena Jamroškovičová