Aktuality

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rešov

Obec REŠOV, Rešov 36, 086 21 Lukavica

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rešov dňa 08. decembra 2018 o 18:00 hod.

Na základe §12, ods. 1 a § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rešov, ktoré sa uskutoční dňa 08. decembra 2018 (sobota) o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Rešove.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov
3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb 2018 v obci Rešov
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Príhovor starostu obce
7. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
10. Zriadenie ostatných komisií a schválenie predsedov týchto komisií.
11. Menovanie zástupcu starostu obce
12. Určenie platu starostu
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. Záver

Účasť všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle §25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom OZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

V Rešove dňa 4.12. 2018