Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Rešove

OBEC Rešov
v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Rešove

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady v zmysle § 90 ods.1 pís.a) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy,
- komunikatívnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady,
- zdravotná spôsobilosť na prácu,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).
- znalosť anglického jazyka vítaný

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overená kópia dokladu o prvej atestácii alebo jej náhrady,
- doklad o bezúhonnosti *,
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
- písomne spracovaná koncepcia pre materskú školu Rešov,
- doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho pedagogického zamestnanca
- čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. **

Prihlášky doručte na obecný úrad /poštou, osobne / v termíne do 23.8. 2021 do 12,00 h. na adresu:
Obecný úrad, Rešov 36, 086 21 Lukavica
Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ/ka MŠ“. „ Neotvárať „

Nástup do funkcie: 2. 9. 2021

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Rešov dňa 1.8. 2021

Ing. Helena Jamroškovičová
starostka Rešov


*na účel preukázania bezúhonnosti podľa §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

** Znenie súhlasu: „Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby Obec Rešov, so sídlom Rešov 36, evidovala a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu potrebnom pre spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , a to až do môjho odvolania.“